Reklamační protokol

(vyplní zákazník)
Firma/jméno a adresa kupujícího:

IČ:
(a DIČ)
Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Poznámky:

Reklamované zboží:
Datum nákupu: Datum doručení:
(Datum vystavení faktury) (Datum převzetí na poště)
Číslo faktury:
Podrobný popis závady: *

Návrh způsobu řešení reklamace:

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje, v jakém zařízení a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak
ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení.

  1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je nutné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument
    prokazující koupi zboží.
  2. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

Datum: ______ Podpis kupujícího: ___________________________
(vyplní prodávající)

Datum přijetí reklamace:

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření prodejce:

Datum: ______ Podpis prodejce: _____________________________