Všeobecné obchodní podmínky


Martina Kokeše
Sídlo: Ostravice 291, 739 14, Ostravice
Identifikační číslo: 05525977
DIČ: CZ7303294977
zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí,
(dále jen „Prodávající“)
pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.motorkarijsourodina.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Kontaktní adresa: Martin Kokeš
Ostravice 291
739 14, Ostravice

Kontaktní e-mail: motorkarijsourodina@seznam.cz
Kontaktní telefon: +420604663620

 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
  zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup
  v internetovém obchodě „Motorkáři jsou rodina“ prostřednictvím webového
  rozhraní umístěného na internetové adrese www.motorkarijsourodina.cz (dále
  rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.
  1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti
  Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též
  potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto
  obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní
  podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem
  nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou
  přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
  1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za
  „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto
  obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny
  v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a
  Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.
  1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a
  povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti
  vznikly.

2
1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené
občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni
ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní
příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 1. Vymezení pojmů
  2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit
  prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se
  rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
  2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
  mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem
  nebo s ním jinak jedná.
  2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní.
  Kupující je také Uživatelem.
  2.4. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní je pánské a dámské
  textilní oblečení s motorkářskou tématikou a další související či obdobné zboží
  blíže specifikované ve webovém rozhraní.
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  3.1. Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského
  účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, psát komentáře a provádět další
  úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo
  volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající
  nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  3.2. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit déle jak 1 rok neaktivní
  uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých
  mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních
  podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení
  cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (DPH
  apod.), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení,
  dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém
  rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze
  vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
  3.4. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru
  a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření
  smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3
3.5. Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní
(vyplněním formuláře či jinak), telefonicky či zprávou SMS na Kontaktním
telefonu Prodávajícího, e-mailem na Kontaktním e-mailu či písemně na
Kontaktní adrese Prodávajícího. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název
objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, barevnou
variantu zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího
(jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
3.6. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace
objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to
včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných
poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má
Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující
podá prostřednictvím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce
jsou Prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky Prodávajícím
budete informováni.
3.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je
uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí
objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou,
a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak
úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho,
co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o
obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po
tomto potvrzení následovat samostatně.
3.8. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího
kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout
neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla
podána.
3.9. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
3.10. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v
objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného
přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v
objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a
případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je
uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.
3.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení
ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající
povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani
v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních
podmínek.

4
3.12. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém
rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí
se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
3.13. Kupující může zrušit objednávky dosud Prodávajícím nepotvrzené telefonicky
nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese
Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější
zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto
zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má
Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou
vynaložil.

 1. Platební a dodací podmínky
  4.1. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000
  Kč) může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn
  požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním
  Kupujícímu.
  4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších
  způsobů uvedených na webovém rozhraní:
   v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
   v hotovosti při osobním odběru zboží na Kontaktní adrese Prodávajícího
   bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, jehož číslo bude Kupujícímu
  sděleno v průběhu objednávání zboží
  Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby
  úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou
  uvedeny v přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména
  variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.
  4.3. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
  4.4. V případě platby v hotovosti při osobním odběru zboží či platby na dobírku je
  kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
  splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího
  uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné
  částky na účet Prodávajícího.
  4.5. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby v hotovosti při osobním
  odběru zboží či platby na dobírku expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí
  objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje
  zpravidla do 3 pracovních dní od připsání příslušné částky na svůj účet.
  4.6. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném
  datu je Kupující předem informován.
  4.7. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob
  dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím

5
v přijetí objednávky. V případě, že Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí,
určuje ho Prodávající.
4.8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
uvedeny ve webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a
v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.
4.9. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené
s takovým doručováním.
4.10. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení
zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží
Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany
Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.
4.11. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží
a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí
převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné
odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu)
Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí,
že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.
4.12. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu
s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů
spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího
za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo
do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které
Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od
kupní smlouvy odstoupit.
4.13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.
Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího
okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží
převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  5.1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od
  kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní
  smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo
  na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít
  vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím.
  5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze
  mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno
  podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6
5.3. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do
14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv
provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být
Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné,
v původním obalu.
5.4. Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li
vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o
odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet,
osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí
obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
5.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést
přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že
pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody
jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a
nákladů na dodání zboží.
5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně
nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní
smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo
způsobem, jaký Kupující požadoval, přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený
bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní
ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí),
s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem
nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy,
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než
mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající
nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5.8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k
jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v
důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání
zboží.
5.9. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od
kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží
navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.10. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto
obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se
již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo
náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane

7
objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči
Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.
5.11. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této
skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti
uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený
mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány
k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu
nesdělí), a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
5.12. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením
od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle
společně s vraceným zbožím.

 1. Odpovědnost za vady
  6.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
  (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174
  občanského zákoníku).
  6.2. Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním
  řádem Prodávajícího.
 2. Ochrana osobních údajů
  7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  7.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů:
  jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od
  adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické
  pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce
  nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní
  údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
  zpracováním.
  7.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu
  jakožto zpracovatele.
  7.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
  včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen
  o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z
  databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní
  údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují
  externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou
  osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro
  doručení zboží.

8
7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.9. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů
(http://www.uoou.cz/).
7.10. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru
cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li
využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno
v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

 1. Závěrečná ustanovení
  8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
  smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
  českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
  závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru
  ochrany.
  8.2. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo
  nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se
  svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému
  ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není
  dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně
  obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.
  8.3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a
  obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah
  řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých
  technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového
  rozhraní.

9
8.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou
musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou,
osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle
volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty
uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace
mezi stranami.
8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a
činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování
právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží
provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce
provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva
spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
8.6. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo
se může Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty.
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani
žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e)
občanského zákoníku).
8.7. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty,
fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační
letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto
obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být
chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem
měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli
účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo
bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při
nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č.
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení
výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními
známkami příslušných vlastníků. 
8.8. Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou
společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá
souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a
Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového
rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o
užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy
na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely
vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě,
určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání
internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-
li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto
informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s
jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového
rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném
nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že
nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním

10
webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich
společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
8.9. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které
by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost,
která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či
neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového
rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
8.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována
Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení
těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek
Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních
podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v
elektronické podobě zasláním emailem)
8.11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne
Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3.4.2015.